Nowy Dwór Gdański, 14.02.2023 r.

Ogłoszenie nr 41/2023

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem

Termin składania wniosków:

28.02.2023 r. – 14.03.2023 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja do 100%

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanych na dowolnym nośniku danych w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem:

 • Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, festyny, akcje społeczne.
 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów.
 • Organizacja wydarzeń/imprez tematycznych wpływających na wzrost liczby turystów w miesiącach wrzesień– czerwiec.
 • Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych.

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 2 lit. c, d Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 • Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020.

 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 • Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru

(14 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie   Żuławskiej   Lokalnej   Grupy                Działania                oraz              na              stronie                internetowej:

www.zulawskalgd.pl oraz https://dprow.pomorskie.eu/prow-2014-2020/dokumenty-do-pobrania/operacje-w-ramach-rlks/wniosek-o-przyznanie-pomocy/?doing_wp_cron=1676026436.2155430316925048828125

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w ramach naboru nr 41/2023 wynosi:289 544,75 euro co indykatywnie  w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi  1 158 179,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 120.000.00 PLN.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

LGD/osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 • Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 • Kryteria Wyboru.
 • Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

Cel ogólny 1: Przedsiębiorcze Żuławy

Cel(e) szczegółowy(e) LSR

Cel szczegółowy 1.1.: Wykreowanie mody na Żuławy

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 1.1.4.: Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem

Wskaźniki

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka Miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników

 z LSR

Wartość wskaźnika planowana

do osiągnięcia w związku

z realizacją operacji

Wartość wskaźnika

z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba wydarzeń promujących cały obszar ŻLGD

Szt.

12

9

3

0

2

Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych

Szt.

50 000

30 100

19 900

0

 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 41/2023

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.1

Wykreowanie mody na Żuławy

Nr 1.1.4

Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem

KARTA OCENY ZADANIA

 

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika produktu operacji /
wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

4

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

5

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [2]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

6

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji [3]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

7

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[4]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

8

Realizacja operacji będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej określonej w LSR ŻLGD[5]

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

9

Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR[6]

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność statutową, ma siedzibę lub oddział na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

SUMA (23 pkt.)

 

 

X

 

 

 

             

 Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (14 pkt.)

 Uzasadnienie kryteriów[7]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1]  Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]  Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:

  - w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,   

  - w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[3]  Punkty przyznaje się, jeśli operacja posiada wszystkie decyzje, koncesje i pozwolenia niezbędne do jej rozpoczęcia jeżeli są wymagane oraz zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu
(np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki;  promesa kredytowa;  poręczenie finansowe)

[4]  Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B.III wniosku
o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

[5]  Wnioskodawca uzasadni wpływ realizacji operacji na sytuację grupy defaworyzowanej na rynku pracy lub/i odbiorcami projektu będzie grupa defaworyzowana Należy uzasadnić w jaki sposób projekt będzie wpływał na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, jakie działania będą skierowane bezpośrednio dla tej grupy oraz w jaki sposób przyczyni się to do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

[6]  Wyodrębniono 4 obszary, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD:

 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną

[7]                Dotyczy w szczególności kryterium nr 5, kryterium nr 6, kryterium nr 8

 

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD ( na nośniku elektronicznym należy zapisać wniosek o przyznanie pomocy, pozostałe załączniki w wersji papierowej)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty i/lub kosztorysy  –  jeżeli  wnioskodawca  chce  uzyskać  adekwatne  punkty  za  kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.
 • oświadczenie

                                                    

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 • Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym (niewłaściwe skreślić).
 • Prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) aktywną działalności statutową w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR.
 • 1. sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • 2. sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 3. sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • 4. sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną(niewłaściwe skreślić)
 • Na dzień złożenia wniosku prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalność statutową i/lub mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) siedzibę lub oddział na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 • Realizacja operacji będzie/ nie będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, tj. studentów, uczniów, absolwentów do 29. roku życia, poprzez ………..............................

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

 …………………...........................                                            .........……………………………………………….

  (Miejscowość, dnia)                                                                (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 

pdf Ogłoszenie o konkursie 41/2023

docOświadczenie do konkursu 41/2023

pdf Strategia RKLS

 pdf Procedury wyboru i oceny

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 5Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz 
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony