Zgodnie z §5 Umowy przyznania pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, „Beneficjent ma obowiązek  złożyć na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej”. Ankietę należy wypełnić po całkowitym rozliczeniu operacji i złożyć w wersji papierowej w Biurze LGD przy ul. Plac Słowiański 17 pok.211 w Malborku.

 docAnkieta do pobrania