Właśnie ruszył nabór na inicjatywy lokalne w powiecie nowodworskim. Organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców mogą zdobyć nawet 5000 zł na działania na rzecz społeczności w swojej okolicy.

 

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.  Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:  Fundacji Strefa Mocy, Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena oraz Fundacji Edukacji i Działań Społecznych we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Operacyjnego  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się nowopowstałe organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu nowodworskiego poprzez udział w konkursach grantowych, w ramach których składają wnioski o dotacje.

W ramach konkursów można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę,
  • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego,
  • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

Fundacja Strefa Mocy jako operator lokalny przekazuje środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem. Organizuje także spotkania informacyjne, wsparcie animatora i pomoc w realizacji pomysłów.


Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wsparciem organizacji pozarządowych. Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

Nabór wniosków trwa  od 1 do 31 lipca 2017. Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji będzie prowadzony jako odrębny konkurs. Planowany czas przyjmowania aplikacji: od 15 lipca do 15 sierpnia 2017.

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 sierpnia do 15 grudnia 2017.

 Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie Witkac i wypełnić formularz. 

W razie pytań lokalny operator - Fundacja Strefa Mocy zachęca do kontaktu i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

- we wtorek 11 lipca o godz. 17.00 w Bibliotece Gminnej w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13 oraz

- w czwartek 13 lipca o godz. 16.30 w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

 

Jest także możliwość konsultacji wniosków przed ich złożeniem. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.FundacjaStrefaMocy.pl lub www.AkumulatorSpoleczny.pl

AKUMULATOR SPOŁECZNY zasila społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.