Nowy Dwór Gdański, 27.04.2018 r.

Ogłoszenie nr 20/2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne

 

 

Termin składania wniosków:

16.05.2018 r. – 30.05.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja (LGD/osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych do 100%).

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku danych w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne :

 • Tworzenie/rozwój produktów lokalnych;
 • Publikacje związane z produktami lokalnymi;
 • Wydarzenia związane z promocją produktów lokalnych;
 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 40% kosztów

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 1. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru(21 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie   Żuławskiej   Lokalnej   Grupy   Działania oraz na   stronie       internetowej: www.zulawskalgd.pl

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 50 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 50.000.00 PLN.

 

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

LGD/osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: (55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 1. Kryteria Wyboru.
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia  

pdfPlanowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 20/2017

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 2.2

Zachowanie zasobów lokalnych

Nr 2.2.1

Stworzenie
i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne

KARTA OCENY ZADANIA

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu operacji /
wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków działania w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013

0 lub 2

Na podstawie danych GUS

4

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [2]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

5

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji [3]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

6

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[4]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

7

Realizacja operacji będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej określonej w LSR ŻLGD[5]

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

8

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy
o 10 punktów procentowych od wymaganego[6]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

9

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca prowadzi aktywną działalność statutową w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR[7]

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

11

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność statutową, ma siedzibę lub oddział na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

12

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[8] prowadzonego przez pracowników LGD

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

13

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia minimum 2 wskaźników produktu

0 lub 7

Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (35 pkt.)

 

X

             

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (21 pkt.)

[1]                Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]                Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:             
- w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,   
- w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[3]                Punkty przyznaje się, jeśli operacja posiada wszystkie decyzje, koncesje i pozwolenia niezbędne do jej rozpoczęcia jeżeli są wymagane oraz zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu 
(np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki; promesa kredytowa; poręczenie finansowe)

[4]                Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B III wniosku o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

[5]                Wnioskodawca uzasadni wpływ realizacji operacji na sytuację grupy defaworyzowanej na rynku pracy lub/i odbiorcami projektu będzie grupa defaworyzowana Należy uzasadnić w jaki sposób projekt będzie wpływał na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, jakie działania będą skierowane bezpośrednio dla tej grupy oraz w jaki sposób przyczyni się to do poprawy ich sytuacji na rynku pracy

[6] Udział wkładu własnego w realizację operacji wynosi minimum 10 punktów procentowych.

[7]                Wyodrębniono 4 obszary, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD:

 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną

[8]                Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr …

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku elektronicznym ( na nośniku elektronicznym należy zapisać wniosek o przyznanie pomocy, pozostałe załączniki w wersji papierowej)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.
 • Oświadczenie.

                                           

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym (niewłaściwe skreślić).
 1. Prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) aktywną działalności statutowej w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR.
 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną(niewłaściwe skreślić)
 1. Na dzień złożenia wniosku prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalność statutową i/lub mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) siedzibę lub oddział na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu……………
 1. Realizacja operacji będzie/ nie będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, tj. studentów, uczniów, absolwentów do 29. roku życia, poprzez ………

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

………………….................................                                      ……………………………………………….

(Miejscowość, dnia)                                                                (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)clip_image002.jpg

 Oświadczenie konkurs nr 20/2018 doc

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie 20/2018pdf

Strategia RKLS pdfRKLS kwiecień 2018

Procedura ustalania kryteriów wyboru: pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018 

Procedura wyboru i oceny: pdfocena procedura wyboru 

Operacje w ramach poddziałania 19.z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) - pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  - pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

UMOWA (wersja 6z) 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf -pobierz
     wersja edytowalna (doc) -pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf - pobierz
      

 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf -pobierz