Nowy Dwór Gdański, 27.04.2018 r.

Ogłoszenie nr 21/2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

   Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 

Termin składania wniosków:

16.05.2018 r. – 30.05.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja (dla jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji- wkład EFRROW, osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą do 70%).

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku danych w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego:

 • Rozwój infrastruktury inkubatora przetwórstwa udostępnionego innym podmiotom;
 • Wyposażenie infrastruktury inkubatora przetwórstwa udostępnionego innym podmiotom
 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej;
 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje;

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 1. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (33 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie   Żuławskiej   Lokalnej   Grupy   Działania oraz na   stronie       internetowej: www.zulawskalgd.pl

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 100 tys. PLN

Wkład EFFROW – 63630,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 100.000.00 PLN.

 

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki sektora finansów publicznych (JSFP).

Minimalna wysokość wkładu własnego.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą min. 30%,

Jednostki sektora finansów publicznych min. 36,37%

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 1. Kryteria Wyboru.
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

pdfPlanowane do osiągnięcia wskaźniki 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 21/2018

 

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.2

Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy

Nr 1.2.1

Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% (wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania innowacyjne na poziomie:

lokalnym (obszar 1 gminy), lub

0 lub 1

Operacja innowacyjna: produktowa, technologiczna   bądź usługowa.

regionalnym (obszar LGD)

0 lub 5

4

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

5

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie[3]

6

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego[4]

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

7

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Liczba osób / podmiotów mogących rocznie skorzystać z infrastruktury Inkubatora wynosi więcej niż 5

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca prowadzi aktywną działalność statutową w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR[5]

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

11

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[6] prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

12

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

0 lub 5

Na podstawie wniosku

13

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru

0 lub 3

(wysokość wsparcia w operacji / liczba miejsc pracy w operacji) (suma wysokości wsparcia wszystkich operacji / suma deklarowanych miejsc pracy wszystkich operacji)

14

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [7]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

15

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji [8]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

16

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[9]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

17

Realizacja operacji będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej określonej w LSR ŻLGD[10]

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (55 pkt.)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

               

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (33 pkt.)

[1]                Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]                Poprzez działania mające wpływ na ochronę środowiska należy rozumieć projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, wpływające na zmniejszenie niskiej emisji, poprzez zastosowanie technologii środowiskowych zmniejszających zużycie energii np. zakup urządzeń energooszczędnych.

[3]                Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części I nie można go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oświadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. kosztorysu inwestorskiego ma wpływa na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4] Udział wkładu własnego w realizację operacji wynosi minimum 40 punktów procentowych. W przypadku osób fizycznych I prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz minimum 46,37 punktów procentowych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych.

[5]                Wyodrębniono 4 obszary, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD:

 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną

[6]                Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 12/2017.

[7]                Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:

                  - w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,  

                  - w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[8]                Punkty przyznaje się, jeśli operacja posiada wszystkie decyzje, koncesje i pozwolenia niezbędne do jej rozpoczęcia jeżeli są wymagane oraz zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu 
(np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki; promesa kredytowa; poręczenie finansowe)

[9]                Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B III wniosku o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

[10]              Wnioskodawca uzasadni wpływ realizacji operacji na sytuację grupy defaworyzowanej na rynku pracy lub/i odbiorcami projektu będzie grupa defaworyzowana Należy uzasadnić w jaki sposób projekt będzie wpływał na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, jakie działania będą skierowane bezpośrednio dla tej grupy oraz w jaki sposób przyczyni się to do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku elektronicznym
  (na nośniku elektronicznym należy zapisać wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem, pozostałe załączniki w wersji papierowej)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 365 dni w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Dokument tożsamości – kopia (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznie przez okres trwałości projektu.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika z grupy defaworyzowanej określonej w rozdziale VI LSR, w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznego przez okres trwałości projektu, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub/i w wyniku realizacji operacji zobowiąże się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR.
 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.
 • Oświadczenie.

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 1. Zakłada/ nie zakłada (niewłaściwe skreślić) przeznaczenia min. 30% środków z budżetu na działania innowacyjne na poziomie lokalnym/ regionalnym (niewłaściwe skreślić)
 • ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)
 1. W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
 • ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić)prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).
 1. Liczba osób/podmiotów mogących rocznie skorzystać z infrastruktury inkubatora wynosi…..(należy wpisać)
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym (niewłaściwe skreślić).
 1. Należę do grupy defaworyzowanej określonej w LSR /lub w wyniku realizacji operacji zobowiąże nie zobowiążę się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR (niewłaściwe skreślić).
 1. Prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalności statutowej w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR.
 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną(niewłaściwe skreślić)
 1. Na dzień złożenia wniosku prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalność i/lub mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu…………… i/lub wziąłem / nie wziąłem (niewłaściwe skreślić)udział/u w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu w dniu…………….
 1. Operacja zakłada utworzenie (należy wpisać liczbę) …… miejsc pracy

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

………………….................................                                                    ……………………………………………….

(Miejscowość, dnia)                                                                                (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 Oświadczenie konkurs 21/2018 doc

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie nr 21/2018pdf

Strategia RKLS pdfRKLS kwiecień 2018

Procedura ustalania kryteriów wyboru: pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018 

Procedura wyboru i oceny: pdfocena procedura wyboru 

Operacje w ramach poddziałania 19.z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) - pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  - pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

UMOWA (wersja 6z) 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf -pobierz
     wersja edytowalna (doc) -pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf - pobierz
      

 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf -pobierz