Nowy Dwór Gdański, 19.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 12/2017

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

   Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 

Termin składania wniosków:

02.11.2017 r. – 17.11.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja (dla jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) refundacja do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji- wkład EFRROW).

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego:

 • Rozwój infrastruktury inkubatora przetwórstwa udostępnionego innym podmiotom; 
 • Wyposażenie infrastruktury inkubatora przetwórstwa udostępnionego innym podmiotom 
 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej; 
 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje;

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 2 lit. c, d Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 1. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (33 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie    Żuławskiej    Lokalnej    Grupy   Działania    oraz    na   stronie    internetowej:

www.zulawskalgd.pl

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:  100  tys. PLN

Wkład EFFROW – 63 680,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 100.000.00 PLN.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki sektora finansów publicznych (JSFP).

Minimalna wysokość wkładu własnego.

Osoby fizyczne  i prawne prowadzące działalność gospodarczą min.  30%,

Jednostki sektora finansów publicznych min. 36,37%

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 1. Kryteria Wyboru.
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

pdfPlanowane wskaźniki

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 12/2017

 

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.2

Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy

Nr 1.2.1

Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% (wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%  (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania innowacyjne na poziomie:

lokalnym (obszar 1 gminy), lub

0 lub 1

Operacja innowacyjna: produktowa, technologiczna  bądź usługowa.

regionalnym (obszar LGD)

0 lub 5

4

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

5

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie[3]

6

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

7

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Liczba osób / podmiotów mogących rocznie skorzystać z infrastruktury Inkubatora wynosi więcej niż 5

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca prowadzi aktywną działalność statutową w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR[4]

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

11

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[5] prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

12

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

0 lub 5

Na podstawie wniosku

13

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru

0 lub 3

(wysokość wsparcia w operacji / liczba miejsc pracy w operacji) (suma wysokości wsparcia wszystkich operacji / suma deklarowanych miejsc pracy wszystkich operacji)

14

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [6]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

15

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji [7]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

16

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[8]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

17

Realizacja operacji będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej określonej w LSR ŻLGD[9]

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (55 pkt.)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

               

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (33 pkt.)

 

[1]              Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]              Poprzez działania majace wpływ na ochronę środowiska należy rozumieć projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, wpływające na zmniejszenie niskiej emisji, poprzez zastosowanie technologii środkowiskowych zmniejszających zuzycie energii np. zakup urządzeń energooszczednych.

[3]              Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części I nie mozna go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oswiadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. kosztorysu inwestorskiego ma wpływa na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4]              Wyodrębniono 4 obszary, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD:

 • - sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • - sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • - sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • - sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną

[5]              Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 12/2017.

[6]              Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:

                - w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,   

                - w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[7]              Punkty przyznaje się, jeśli operacja posiada wszystkie decyzje, koncesje i pozwolenia niezbędne do jej rozpoczęcia jeżeli są wymagane oraz zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu
(np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki;  promesa kredytowa;  poręczenie finansowe)

[8]              Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B III wniosku o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

[9]              Wnioskodawca uzasadni wpływ realizacji operacji na sytuację grupy defaworyzowanej na rynku pracy lub/i odbiorcami projektu będzie grupa defaworyzowana Należy uzasadnić w jaki sposób projekt będzie wpływał na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, jakie działania będą skierowane bezpośrednio dla tej grupy oraz w jaki sposób przyczyni się to do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD ( na nośniku elektronicznym należy zapisać wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem, pozostałe załączniki w wersji papierowej)
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 365 dni w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Dokument tożsamości – kopia (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznie przez okres trwałości projektu.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika z grupy defaworyzowanej określonej w rozdziale VI LSR, w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznego przez okres trwałości projektu, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub/i w wyniku realizacji operacji zobowiąże się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR.
 • Oferty  i/lub  kosztorysy  –  jeżeli  wnioskodawca  chce  uzyskać  adekwatne  punkty  za  kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.
 • Oświadczenie.

 

docOświadczenie do konkursu nr 12/2017

Oświadczenie 

Operacja, która będzie realizowana :

 1. Zakłada/ nie zakłada (niewłaściwe skreślić) przeznaczenia min. 30% środków z budżetu na działania innowacyjne na poziomie lokalnym/ regionalnym (niewłaściwe skreślić)
 • ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)
 1. W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
 • ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić)prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).
 1. Liczba osób/podmiotów mogących rocznie skorzystać z infrastruktury inkubatora wynosi…..(należy wpisać)
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji  i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym (niewłaściwe skreślić).
 1. Należę do grupy defaworyzowanej określonej w LSR /lub w wyniku realizacji operacji zobowiąże nie zobowiążę się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR (niewłaściwe skreślić).
 1. Prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalności statutowej w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR.
 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną(niewłaściwe skreślić)
 1. Na dzień złożenia wniosku prowadzę/ nie prowadzę (niewłaściwe skreślić) działalność i/lub mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu…………… i/lub wziąłem / nie wziąłem (niewłaściwe skreślić)udział/u w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu w dniu…………….
 1. Operacja zakłada utworzenie (należy wpisać liczbę) …… miejsc pracy

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

………………….................................                                                              ……………………………………………….

(Miejscowość, dnia)                                                                                         (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłosznie o konkursie pdfOgłoszenie nr 12/2017

 pdf Procedura ustalania kryteriów wyboru

pdfProcedura wyboru i oceny

pdfStrategia RLKS

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz