Nowy Dwór Gdański, 16.09.2020 r.

 

Ogłoszenie nr 35/2020

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Termin składania wniosków:

30.09.2020 r. – 16.10.2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji – wkład EFRROW.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w wersji papierowej w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania:

 • Budowa/rozbudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej przystosowanej do obsługi co najmniej 5 000 osób rocznie

 

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. ze zm.)

 

Warunki udzielenia wsparcia

 • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 • Spełnienie warunków udzielenia wsparcia wskazanych Rozdziale V LSR – podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia są jednostki sektora finansów publicznych.
 • Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 • Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (19 pkt.).

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują się w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl i 

https://dprow.pomorskie.eu/wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-stretegi-rozwoju-lokalnego.

 

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

Limit dostępnych środków: Limit środków dostępnych w ramach naboru nr 35/2020 wynosi: 145 552,35 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi  582 209,40 zł.

Wkład EFRROW –  92 614,96 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 370 459,84 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć  300 000 zł  kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu
jednostki sektora finansów publicznych.

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 • Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 • Kryteria Wyboru.
 • Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

Cel ogólny 1: Przedsiębiorcze Żuławy

Cel(e) szczegółowy(e) LSR

Cel szczegółowy 1.1.: Wykreowanie mody na Żuławy

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. Miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników
z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia
w związku
z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych
lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej

Szt.

23

16

7

0

2

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej objętych wsparciem LSR;

Szt.

13800

8915

5605

0

3

Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

Szt.

3

5

0

0

 

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 35/2020

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.1

Wykreowanie mody na Żuławy

Nr 1.1.3

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej  obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia
w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

 (wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
 (wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie[3]

4

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na infrastrukturę w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013

0 lub 4

Na podstawie danych GUS

5

Operacja będzie realizowana przez podmiot będący gminą wiejską lub gminą miejsko-wiejską lub jednostką podległą gminie wiejskiej/miejsko-wiejskiej

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

6

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

7

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Wnioskodawca jest członkiem LGD od co najmniej 1 roku licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i ma uregulowane opłaty partnerskie na dzień składania wniosku.

0 lub 6

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[4] prowadzonego przez pracowników LGD

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

SUMA (32 pkt.)

 

 

X

           

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (19 pkt.)

[1] Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2] Poprzez działania mające wpływ na ochronę środowiska należy rozumieć działania edukacyjne w zakresie propagowania ochrony środowiska oraz działania z zastosowaniem technologii energooszczędnych.

[3] Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części i nie można go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oświadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. Kosztorysu inwestorskiego ma wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4]Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 35/2020

 

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Żuławską Lokalną Grupę Działania
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR (jeśli dotyczy).

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – należy przedstawić stosowne dokumenty
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym – należy przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów
 • Oświadczenie

 

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

1.         W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.

            ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)

2.         Operacja będzie/nie będzie (niewłaściwe skreślić) realizowana przez podmiot będący gminą wiejską lub gminą miejsko-wiejską lub jednostką podległą gminie wiejskiej/miejsko-wiejskiej (niewłaściwe skreślić)

3.         Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić)prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).

 • Jestem/nie jestem (niewłaściwe skreślić) członkiem LGD od co najmniej 1 roku licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i mam/nie mam (niewłaściwe skreślić) uregulowane opłaty partnerskie na dzień składania wniosku.

5.         Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu……………

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

  ……………………………………….                                  ……………………………………………                                                                                          

(Miejscowość, dnia)                                                              (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

 pdf Ogłoszenie o konkursie 35/2020

doc Oświadczenie do konkursu 35/2020

pdf Strategia RKLS

 pdf Procedury wyboru i oceny

 doc RODO KLAUZULE

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz 
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) - pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) - pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  - pobierz

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony