Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r.

 

UWAGA! NABÓR ODWOŁANY! 

 

Ogłoszenie nr 06/2016

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Termin składania wniosków:

02.01.2017 r. – 17.01.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 1,
82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1.900.000.00 PLN.

Wkład EFRROW – 1.208.970.00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 200.000.00 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może być niższa niż 50.000.00 PLN.

Forma wsparcia:

Refundacja 63, 63 % kosztów kwalifikowalnych operacji – wkład EFRROW.

Rodzaj wnioskodawcy:

Jednostki sektora finansów publicznych.

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

 

Zakres tematyczny naboru:

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. ze zm.)

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia wskazanych Rozdziale V LSR.
 4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 6. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (19 pkt.).

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • generator wniosków,
 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują się w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl 

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Kryteria Wyboru.
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.
 4. Dodatkowe wytyczne Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR
Cel ogólny 1: Przedsiębiorcze Żuławy
Cel(e) szczegółowy(e) LSR
Cel szczegółowy 1.1.: Wykreowanie mody na Żuławy
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników
z LSR
Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia
w związku
z realizacją operacji
Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba nowych
lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
Szt. 20 0 19 1
2 Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej objętych wsparciem LSR; Szt. 12000 0 11400 600
3 Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu Szt. 3 0 2 1

Lokalne kryteria wyboru

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.1

Wykreowanie mody na Żuławy

Nr 1.1.3

Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów1

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia
w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 1% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie

4

W budżecie operacji zaplanowano min. 50% środków na infrastrukturę w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców wg. stanu na 31.12.2013

0 lub 4

Na podstawie danych GUS

5

Operacja będzie realizowana przez podmiot będący gminą wiejską lub gminą miejsko-wiejską lub jednostką podległą gminie wiejskiej/miejsko-wiejskiej

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

6

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

7

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Wnioskodawca jest członkiem LGD od co najmniej 1 roku licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i ma uregulowane opłaty partnerskie na dzień składania wniosku.

0 lub 6

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca korzystał z doradztwa2 prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

SUMA (32 pkt.)

 

 

X

Imię i nazwisko oceniającego

 

Podpis

Data


 
 
 
 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (19 pkt.)


Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 3 egzemplarzach w wersji papierowej.
 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.
 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.

Dodatkowe wytyczne Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane  – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobąupoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Jednym z elementów oceny jest WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 
  2014-2020. Oceny tej dokonuje LGD za pomocą karty weryfikacji (Karta 1 – Ocena pod względem formalnym oraz zgodności z PROW 2014-2020).  Dlatego prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku –  należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające,
  że warunki określone w tejże karcie są spełnione. Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty różnią się w zależności od rodzaju wnioskodawcy oraz w zależności od projektu, a dokładne wytyczne
  w tym zakresie zawiera Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (IWoPP). LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Ponadto, w razie braku jakichkolwiek innych dokumentów Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji tak jak w latach ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Na spotkanie prosimy umawiać się z minimum dwudniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze). Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnich dwóch dniach naboru wniosków.
 • Zgodnie z przyjętymi przez Żuławską Lokalną Grupę Działania lokalnymi kryteriami wyboru, jeżeli wnioskodawca nie jest członkiem LGD od co najmniej 1 roku licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków (2 stycznia 2017 r.) i nie ma uregulowanej opłaty partnerskiej na dzień składania wniosku (składka członkowska za rok 2017), adekwatnych punktów w danym kryterium nie przyznaje się.

[2]Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta naListę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr …

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

docogłoszenie_o_naborze_1.1.3.doc

2. Procedura ustalania kryteriów wyboru

pdfKryteria_wyboru_procedura.pdf

3. Procedura wyboru i oceny

pdfocena_procedura_wyboru_i_oceny.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

pdfRLKS.pdf

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

7. Generator wniosku - otwórz

7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz