Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r.

 

Ogłoszenie nr 01/2016

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne

 

Termin składania wniosków:

10.10.2016 r. – 28.10.2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 1,
82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Refundacja.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

 

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne:

 

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 2 lit. c, d   Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 5. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (36 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują się w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl 

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 900.000.00 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 300.000.00 PLN.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej.

Minimalna wysokość wkładu własnego.

Wymagana minimalna wysokość wkładu własnego wynosi min. 30 %  kosztów kwalifikowanych.

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06.

 

 

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 2. Kryteria Wyboru.
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

Cel ogólny LSR
Cel ogólny 1: Przedsiębiorcze Żuławy
Cel(e) szczegółowy(e) LSR
Cel szczegółowy 1.2.: Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników
z LSR
Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia
w związku
z realizacją operacji
Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa Szt. 9 0 4 5
2 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) Szt. 30 0 4 26
3 Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu Szt. 4 0 1 3
4 Liczba operacji ukierunkowanych  na innowacje Szt. 5 0 2 3

 

 

Lokalne kryteria wyboru

 

 

 

 

122 1 

 122 2


Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

Dokumenty obligatoryjne:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach
  w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania działalności na obszarze objętym LSR.
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 365 dni w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Dokument tożsamości – kopia (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznie przez okres trwałości projektu.

 

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika z grupy defaworyzowanej określonej w rozdziale VI LSR, w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznego przez okres trwałości projektu, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub/i w wyniku realizacji operacji zobowiąże się utworzyć minimum 1  etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR.
 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.
 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.

Do pobrania:

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2016
pdf01_2016_ogoszenie_nabor.pdf

2. Procedura ustalania kryteriów wyboru
pdfKryteria_wyboru_procedura.pdf

3. Procedura wyboru i oceny
pdfocena_procedura_wyboru_i_oceny.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
pdfRLKS.pdf

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - pdfotwórz

7. Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

9. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórzotwórz

10. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

11. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz-

13.Narzędzia pomocnicze:

Wyliczanie momentu bazowego (.excel)xlsSzablon_do_wyliczania_momentu_bazowego.xls