Image 1

Krynica Morska

 

Image 2

Sztutowo

 

Image 3

Stegna

 

Image 4

Nowy Staw

 

Image 5

Nowy Dwór Gdański

 

Image 10

Image 1

Miłoradz

 

Image 2

Ostaszewo

 

Image 3

Stare Pole

 

Image 4

Lichnowy

 

Image 5

Malbork

 

Image 10

Nasi Partnerzy
środa, 12 grudzień 2018

Nabór wniosków na przedsięwzięcie 1.2.3. Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu. - konkurs 24/2018

Nowy Dwór Gdański, 27.04.2018 r.

Ogłoszenie nr 24/2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania

ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu.

 

Termin składania wniosków:

16.05.2018 r. – 30.05.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Forma wsparcia:

Premia

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku danych w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań ze strony podmiotu.

Zakres tematyczny naboru:

Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu:

 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej;
 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
 1. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.
 1. Uzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru (36 pkt.).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • wzór formularza wniosku o płatność,
 • instrukcja wypełniania formularza wniosku o płatność,
 • wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023
 • lokalne kryteria wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
 • procedura wyboru i oceny operacji,

znajdują   się    w    siedzibie   Żuławskiej   Lokalnej   Grupy   Działania oraz na stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 150 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację wynosi 50.000.00 PLN.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

Osoby fizyczne.

 

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823.

Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 1. Kryteria Wyboru.
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

pdfPlanowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach Konkursu nr 24/2018

 

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.2

Stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy

Nr 1.2.3

Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację
w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

3

W budżecie operacji zaplanowano min. 30% środków na działania innowacyjne na poziomie:

lokalnym (obszar 1 gminy), lub

0 lub 1

Operacja innowacyjna: produktowa, technologiczna bądź usługowa

regionalnym (obszar LGD)

0 lub 5

4

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu[2]

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie[3]

5

Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się
z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych

0 lub 8

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

6

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

7

Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub/i w wyniku realizacji operacji zobowiąże się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR

0 lub 12

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

8

Wnioskodawca będzie prowadził aktywną działalność statutową w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR[4]

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

9

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

10

Wnioskodawca korzystał z doradztwa[5] prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

11

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy

0 lub 4

Na podstawie wniosku

12

Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru

0 lub 2

(wysokość wsparcia w operacji / liczba miejsc pracy w operacji)
(suma wysokości wsparcia wszystkich operacji / suma deklarowanych miejsc pracy wszystkich operacji)

13

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne [6]

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

14

Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji [7]

0 lub 3

Na podstawie złożonego wniosku

15

Wniosek zawiera informację o wskaźnikach produktu
i rezultatu określonych w LSR ŻLGD[8]

0 lub 1

Na podstawie złożonego wniosku

16

Realizacja operacji będzie miała wpływ na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej określonej w LSR ŻLGD[9]

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

SUMA (60 pkt.)

 

 

X

 

 

 

 

 

               

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (36 pkt.)

[1]                Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

[2]                Poprzez działania majace wpływ na ochronę środowiska należy rozumieć projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, wpływające na zmniejszenie niskiej emisji, poprzez zastosowanie technologii środkowiskowych zmniejszających zuzycie energii np. zakup urządzeń energooszczednych.

[3]                Należy wyodrębnić w zestawieniu rzeczowo – finansowym, jeżeli wnioskodawca nie posiada takiej możliwości ponieważ załączył do wniosku kosztorys inwestorski lub koszt ten stanowi składową większej części I nie mozna go wyodrębnić wnioskodawca przedstawia oswiadczenie w którym zaznacza, jaka pozycja np. kosztorysu inwestorskiego ma wpływa na ochronę środowiska lub przeciwdziała zmianom klimatu.

[4]                Wyodrębniono 4 obszary, zdefiniowane jako branże gospodarcze wg sekcji i działu PKD:

 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną

[5]                Poprzez doradztwo rozumie się doradztwo indywidualne, polegające na zweryfikowaniu przez pracownika Biura ŻLGD dokumentów aplikacyjnych w czasie trwania danego Konkursu, a następnie wpisaniu danego beneficjenta na Listę potencjalnych wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z Konkursem nr 15/2017.

[6]                Racjonalność przyjętych stawek weryfikuje się:             - w przypadku kosztów poniżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionego przez beneficjenta rozeznania rynku,  

                  - w przypadku kosztów powyżej 1000.00 zł na podstawie przedstawionych przez beneficjenta ofert lub kosztorysu.

[7]                Punkty przyznaje się, jeśli operacja posiada wszystkie decyzje, koncesje i pozwolenia niezbędne do jej rozpoczęcia jeżeli są wymagane oraz zabezpieczone środki na wkład własny w realizację projektu (dotyczy wkładu finansowego) oraz na prefinansowanie projektu 
(np. oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu środkami własnymi na wniesienie wkładu własnego; umowa kredytu/pożyczki; promesa kredytowa; poręczenie finansowe)

[8]                Jeżeli wnioskodawca realizuje dodatkowe wskaźniki umieszczone w ogłoszeniu o naborze należy je wpisać w sekcji B III wniosku o przyznanie pomocy w sekcji pozostałe wskaźniki.

[9]                Wnioskodawca uzasadni wpływ realizacji operacji na sytuację grupy defaworyzowanej na rynku pracy lub/i odbiorcami projektu będzie grupa defaworyzowana Należy uzasadnić w jaki sposób projekt będzie wpływał na poprawę sytuacji grupy defaworyzowanej, jakie działania będą skierowane bezpośrednio dla tej grupy oraz w jaki sposób przyczyni się to do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Lista wymaganych dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

 

Dokumenty obligatoryjne:

 

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej zapisanej na dowolnym nośniku elektronicznym
  (na nośniku elektronicznym należy zapisać wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem, pozostałe załączniki w wersji papierowej)
 • Dokument tożsamości – kopia (jeżeli dotyczy),
 • Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu pobytu stałego lub tymczasowego, w przypadku kiedy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różno od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi nie wykonywanie działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma adekwatnych punktów za wskazane kryteria):

 

 • Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika z grupy defaworyzowanej określonej w rozdziale VI LSR, w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznego przez okres trwałości projektu, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub/i w wyniku realizacji operacji zobowiąże się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR.
 • Oferty i/lub kosztorysy – jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium

Wszystkie zaplanowane w zestawieniu rzeczowo –finansowym koszty są racjonalne.

 • Dokumenty potwierdzające stopień przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja techniczna projektu, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót dla pełnego zakresu projektu).
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium Beneficjent wykaże zabezpieczenie finansowe operacji, koncesje i/lub pozwolenia i/lub decyzje niezbędne do zrealizowania operacji.
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów.
 • Oświadczenie.

Oświadczenie

Operacja, która będzie realizowana :

 1. Zakłada/ nie zakłada (niewłaściwe skreślić) przeznaczenia min. 30% środków z budżetu na działania innowacyjne na poziomie lokalnym/ regionalnym (niewłaściwe skreślić)
 • ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)
 1. W budżecie operacji zaplanowano/ nie zaplanowano (niewłaściwe skreślić) 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
 • ………………………..(należy wymienić pozycje z zestawienia rzeczowo- finansowego, kosztorysu itp.)
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (niewłaściwe skreślić).
 1. Posiadam/nie posiadam (niewłaściwe skreślić) doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym (niewłaściwe skreślić).
 1. Należę do grupy defaworyzowanej określonej w LSR/ lub w wyniku realizacji operacji zobowiąże nie zobowiążę się utworzyć minimum 1 etat dla osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR (niewłaściwe skreślić).
 1. Będę prowadził/ nie będę prowadził (niewłaściwe skreślić) działalności statutowej w branży strategicznej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR.
 • sekcja I działalności gospodarczych tzn. branża turystyczna: dział 55 (zakwaterowanie) i dział 56 (działalność usługowa związana z wyżywieniem)
 • sekcja R działalności gospodarczych tzn. branża działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, dział 93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna),
 • sekcji C działalności gospodarczych tzn. branża przetwórstwa przemysłowego, dział 10 (produkcja artykułów spożywczych)
 • sekcja S (pozostała działalność usługowa) w szczególności dział 94 (działalność organizacji członkowskich), czyli działalność społeczną(niewłaściwe skreślić)
 1. Na dzień złożenia wniosku mam/ nie mam (niewłaściwe skreślić) miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy
 1. Korzystałem/ nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w dniu…………… i/lub wziąłem / nie wziąłem (niewłaściwe skreślić)udział/u w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu w dniu…………….
 1. Operacja zakłada utworzenie (należy wpisać liczbę) …… miejsc pracy

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam iż powyższe dane są kompletne i zgodne z prawdą

………………….................................                                      ……………………………………………….

(Miejscowość, dnia)                                                                (czytelny podpis osoby/ osób reprezentujących)

Oświadczenie konkurs 24/2018 doc

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie 24/2018pdf

Strategia RKLS pdfRKLS kwiecień 2018

Procedura ustalania kryteriów wyboru: pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018 

Procedura wyboru i oceny: pdfocena procedura wyboru 

 pdfFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz  zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) - pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
 • Tabela finansowa (xls) - pobierz

UMOWA WERSJA 3Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) - pobierz

Kalendarz Żuławski

szlaki zulaw 400x400

Licznik Odwiedzin

1355668
DzisiajDzisiaj2
WczorajWczoraj0
This WeekThis Week2
This MonthThis Month2
RAZEMRAZEM1355668

Kontakt

Napisz do nas!!!